Loading...

Aikido Ki Society Stuttgart (Killesberg)


Country: GERMANY

CHIEF INSTRUCTOR Udo Schill
Affiliation of Ki Society or Federation
  • Ki Society Stuttgart
  • Location Rudolf-Steiner-Weg 10, 70192 Stuttgart Killesberg, Germany
    Webpage site address https://ki-aikido.org/